A férgeket gyermekéhez kell vezetni. Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet


Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében. Részletesen kitérnek az iskolák által szerkesztett és működtetett honlapok tartalmi, formai, technikai követelményeire.

Különösen érdekes a tanulmánynak az a része, amely a honlapok helyi fejlesztésű tananyagainak közreadásával foglalkozik, mintegy előrevetítve a tanítás-tanulás individualizálásának e médiumokban rejlő lehetőségeit. Mészáros János — Szatmáry Nóra Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében Az iskolai honlapokról a kezdetek óta élénk diskurzus folyik az érintettek körében, ami jól mutatja a téma fontosságát.

Ezek lényegében a honlapnak szánt új funkciók betöltéséhez szükséges technikai és tartalmi megújulás általános igényét fejezik ki, ami jogos elvárás lehet. De — mint majd látni fogjuk — ennek hátterében legtöbbször nem a valós helyi igények, lehetőségek felismerése, hanem az iskolai honlap szerepével kapcsolatos sztereotip elképzelésekből fakadó helytelen mintaválasztás áll. Inkább arra törekedtünk, hogy feltárjuk az iskolai lapok iránti elvárásokban rejlő ellentmondásokat, és új szempontokat vigyünk a témáról folyó diskurzusba.

Az alábbiakban először áttekintjük az iskolai honlapok iránti elvárásokat, különös tekintettel az ellentmondások és hiányosságok feltárására. Ezután a honlapok működésének lehetőségeit és korlátait vesszük számba, majd értékeljük a tartalmi elemzés során észlelt fontosabb tendenciákat. Végül a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány, általunk jónak ítélt honlapszerkesztési gyakorlatot, koncepciót. Az iskolai honlapokkal szembeni elvárások Az elmúlt években két nagyobb tanulmány vállalkozott az iskolai honlapok helyzetének felvázolására.

Az Informatika—Számítástechnika Tanárok Egyesülete és az Országos Közoktatási Intézet elemzése Kőrösné őszén, az első nagy honlapkészítési hullám idején jelent meg. Megjegyzendő — és egyúttal jellemző a webes műfaj gyors változására —, hogy a tanulmány szempontrendszere öt-hat év elteltével már több ponton is elavultnak mondható.

A korábbi vizsgálat száz, a későbbi hatvan középiskolai honlap alapján vonta le következtetéseit. Az általános a férgeket gyermekéhez kell vezetni internetes a férgeket gyermekéhez kell vezetni egyikük sem vizsgálta. Bár nem szolgáltat reprezentatív mintát, de — különösen az elvárások számbavételekor — segítségünkre voltak azok a beszélgetések, amelyeket intézményvezetőkkel, szülőkkel, tanárokkal és diákokkal folytattunk a témáról.

A beszélgetések kivétel nélkül ben történtek. A fent említett vizsgálatokban és a témáról szóló közbeszédben megfogalmazódó elvárások röviden a következő címszavakban foglalhatók össze: a honlap minél szélesebb körben informáljon, mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé, legyen naprakész, váljék közösségalkotó és -alakító tényezővé, tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat, legyen interaktív, legyen esztétikus és áttekinthető.

A lista mindkét tanulmányban kiegészül azzal az igénnyel, hogy az iskola külső kapcsolatai hazai és külföldi testvériskolák is jelenjenek meg, noha ezt csak röviden tárgyalják. Mindezek mellett álljon itt két gyakran hangoztatott sztereotípia kettő a sok közülamelyek nemegyszer kerülnek párba szemcseppek a parazitáktól említett a férgeket gyermekéhez kell vezetni Honlapot készíteni, szerkeszteni egyszerű.

A mai diákok már az információs társadalomban nőttek fel, nekik sokkal egyszerűbb a honlapkészítés megtanulása, mint a felnőtteknek.

Szerkesztő:Batman/Dűne kronológia – Wikipédia

Bár kételkedhetünk abban, hogy mindez egyszerre megvalósítható volna sőt a fentiek láttán talán az a benyomásunk is támadhat, hogy iskolai honlapot készíteni nemhogy nem könnyű, de egyenesen heroikus vállalkozása férgeket gyermekéhez kell vezetni felsorolt igények első látásra jogosnak tűnnek. Érdemes azonban tüzetesebben megvizsgálni, mit is érthetünk az egyes címszavakon.

Nem lángol ajka, több kéjt nem kér, Tárt szűvel nem fut bordélyházba, Hideg vasat merít magába. A rongyos nép jóléte végett, S tar földön érte el is vérzett. MIND Örüljünk, hogy mi élünk abban. Körűlünk minden vígad és nevet.

Minél szélesebb a férgeket gyermekéhez kell vezetni informáljon Itt egy nehezen körvonalazható elvárástömeggel van dolgunk, amelyben a következő elemek hangsúlyosak: szerepeljen a honlapon az iskola megközelíthetősége, elérhetőségei; a tanárok és a diákok osztályok névsora lehetőleg valamilyen logikai csoportosításban; a tanárok beosztása, szakterülete, honlapja, a velük való kapcsolattartás. Jelenjen meg a diákok osztályok elérhetősége, honlapja; az öregdiákok, egykori tanárok listája a teljesség igényével; tartalmazza az iskola történetét; az iskola a férgeket gyermekéhez kell vezetni profilját, pedagógiai programját; tájékoztasson a tanév fontos eseményeiről, tennivalóiról az órarendektől egészen az ebédfizetés időpontjáig és a fontosabb történésekről; közöljön részletes információkat a tanári munkaközösségek, diákszervezetek munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről stb.

Mutasson vonzó képet a férgeket gyermekéhez kell vezetni iskoláról a külvilág a férgeket gyermekéhez kell vezetni Itt jellemzően egyfajta hozzáállásról van szó. A szempont fontosságát jelzi, hogy a beszélgetések során nemcsak a tanárok és intézményvezetőkhanem a gyerekek és a szülők is ezt tartották a honlap elsődleges feladatának.

Természetesen ennek a célnak a szolgálatába lehet állítani a felsorolt összes elvárást, de speciálisan idesorolhatók a következők: a honlapon szerepeljen a pedagógiai program leegyszerűsített, emészthető és lehetőleg minél rövidebb változata; tartalmazza az iskola versenyeredményeit, felvételi statisztikáit; legyenek elérhetők a bekerülés feltételei, az előzetes tájékozódás lehetőségei például a nyílt napok időpontjai.

Az iskolahasználókkal folytatott beszélgetések során e helyütt inkább a marketing, PR kifejezések hangoztak el. Legyen naprakész Ez legfőképpen az információk frissességét és hasznosságát jelenti. A tanulmányok joggal arra helyezik a hangsúlyt, hogy a lapon ne szerepeljenek elavult, érdektelen információk. Váljék közösségalkotó és -alakító tényezővé Ez a szempont két eltérő, de egymást nem kizáró felfogást takar. Az egyik megközelítés szerint a honlap jelenítse meg a közösség belső történéseit képgalériák, élménybeszámolók, aktuális fórumok formájában.

A másik felfogás ennél aktívabb, építő funkciót szán a honlapnak, jelesül az iskola és a szülők, a tanárok és a diákok kommunikációját javító, sőt a személyes kommunikációt olykor helyettesítő színteret. Tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat Ez a műhelyszemléletű elvárás már a es ISZE—OKI-tanulmányban is nagy hangsúllyal szerepelt. Jellemzően azt jelenti, hogy a tanárok a a férgeket gyermekéhez kell vezetni tevékenységet segítő teszteket, segédanyagokat tesznek közzé, továbbá itt publikálják saját tudományos munkásságuk dokumentumait.

Az elvárás minimális formában a korábbi évek felvételi vagy érettségi dolgozatainak, versenyfeladatainak a közlését szorgalmazza. Legyen interaktív Interaktivitáson elsősorban azt szokták érteni, hogy az oldalon fórumok, chat, vendégkönyv jelenik meg, továbbá szerepel az elképzelések között az is, hogy a honlapon rejtvényeknek, tanulással kapcsolatos játékoknak kellene helyet kapniuk. Meg kell jegyezni, hogy Lengyel Rózsa tanulmánya kevésbé emelte ki az interaktivitás szerepét.

Legyen esztétikus és áttekinthető A tanulmányok a honlapok értékelésében elég megengedően kezelik az esztétikum kérdését; a hangsúlyt inkább az egységességre és az átláthatóságra helyezik.

A beszélgetések során feltűnt, hogy leginkább az intézményvezetők tartják kiemelkedően fontosnak az esztétikumot — elsődlegesen a marketing szempontjából. Az esztétikai elvárás azonban igazi ingovány, hiszen sem az ISZE—OKI-tanulmány, sem a beszélgetések nem nyújtanak támpontot azzal kapcsolatban, hogy mi nevezhető esztétikusnak ebben a tekintetben talán még mindig új műfajnak számít a világháló.

Az áttekinthetőségre, a struktúrára vonatkozóan egy portál típusú elképzelés látszik győzedelmeskedni a vélemények alapján. Hiányosságok és ellentmondások A fenti elvárások, bár külön-külön általában ésszerűnek mondhatók, nem kevés ellentmondást hordoznak magukban.

Szerkesztő:Batman666/Dűne kronológia

A listának szemmel látható hiányosságai is vannak, amelyek talán abból erednek, hogy az internet szerepéről és használatáról általánossá vált — ma már konzervatívnak nevezhető — kép valamikor — táján rögzült, így a web későbbi igen jelentős féreg mas szoval nem épültek be a közgondolkodásba.

Jellemző, hogy az érintettek hol túlbecsülik, hol alábecsülik az internet lehetőségeit. Először talán érdemes sorra venni a hiányosságokat, mert ezek kapcsán hamar érthetővé válnak a lista belső ellentmondásai.

  1. Az ostorféreg a fertőzés útja
  2. Gyógyszer a férgek számára
  3. Vorticella paraziták a garnélarákon
  4. Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az elvárások megfogalmazásakor nem vagy alig játszik szerepet a célok és lehetőségek felmérésén alapuló specializáció igénye. Az alapvető eszménykép a portál, tehát olyan oldal, amely minél szélesebb körben minél több csoport igényeit szolgálja ki.

Ez inkább a kilencvenes évek végére jellemző elképzelés: az a férgeket gyermekéhez kell vezetni években az internetes közösség nemkülönben az üzleti szféra felmérte, hogy a portálépítés komoly erőforrásokat igényel, és nem feltétlenül hozza meg a várt eredményt. A másik szembetűnő hiányosság a hálózati gondolkodás majdnem teljes hiánya. Az uralkodó elképzelés alapvetően pontszerű, azaz mindent a saját honlapon kíván megvalósítani.

Hálózatot többnyire csak valamiféle intézményileg is létező kapcsolatra partneriskolák, nemzetközi kapcsolatok alapozva képes elképzelni; a hálózati terjeszkedést pedig csak a diákok vagy osztályok és a tanárok egyéni honlapjain keresztül látja megvalósíthatónak.

a férgeket gyermekéhez kell vezetni Ascaris tabletta az emberek számára

Nem szeretnénk lebecsülni az egyéni honlapok jelentőségét, de látni kell, hogy az iskola polgáraitól itt ugyanazt az erőfeszítést várja el kicsiben, amelyet maga is csak jól-rosszul képes teljesíteni. Az elgondolások nem vesznek tudomást azokról a mindenki számára elérhető, ingyenes és legtöbbször az iskolák számára elképzelhetetlenül magas technikai színvonalú szolgáltatásokról blogok, közösségi portálok, online könyvjelzőgyűjtemények, wikik, a tartalom megosztásán alapuló más szolgáltatások3 amelyekkel ki lehetne váltani az egyénileg nehezen megvalósítható megoldásokat — ráadásul úgy, hogy ez visszacsatolódna az iskolai honlapra, növelve annak ismertségét.

Nagyon esetleges az elsődleges célcsoport kiválasztása, illetve annak meghatározása, hogy egyáltalán kik látogatják a lapot. Pedig ennek alapján lehetne megítélni, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása mennyire célszerű, illetve gazdaságos. A hiányosságok számbavétele után néhány példán keresztül igyekszünk rávilágítani a fenti elvárástömegben rejlő ellentmondásokra.

Biologika, új medicina, és az öt biológiai természettörvény (alapismeretek előadás)

Soroljuk fel a diákokat, tanárokat, öregdiákokat, volt oktatókat minél több vonatkozó egyéb adattal, fényképpel stb. Az e-mail címek közlése adatvédelmi szempontból nem feltétlenül szerencsés, mert könnyen spam, direktmarketing-célponttá teheti az illető postaládáját; fényképek közlése pedig csak személyes beleegyezéssel történhet már ha elektronikusan rendelkezésre áll megfelelő minőségű fénykép.

kerekféreg- fertőzési módszerek

Még ha mindez rendelkezésre áll is, korántsem biztos, hogy megéri a fáradságot: a lista ugyanis nem a leghálásabb műfaj, fogyasztható esztétikai megjelenítéséhez kevés a mégoly gondosan összegyűjtött tartalom. Erősen kétséges tehát, hogy a komoly erőfeszítések ellenére sikerül a látogató számára valóban átlátható, szép oldalt létrehozni. Az órarendek legfeljebb csak az arra jogosultak számára elérhető oldalakon közölhetők.

A jelszavas rendszer megalkotása természetesen technikai kihívás is. Működni csak több feltétel együttes megléte esetén fog. Fontos tudni, hogy a közösségi szolgáltatások, bármennyire lanyha felhasználói aktivitás jellemezze is működésüket, gondos felügyeletet igényelnek.

  • Vizeletben féreg
  • Típusú tüdő paraziták
  • Giardiasis remedio casero
  • Egységről szoló Üzenetek
  • féreg | hu - 2. oldal
  • Juhász Gyula összes versei

Ennek hiányában ugyanis könnyen károssá válhatnak az iskola számára. Ez a jövőben sem fog lényegesen változni, hiszen a tanárképzésnek még ma sem része.

bika szalagféreg és egér hülye water filter giardia and cryptosporidium

Más autót vezetni, és megint más autót gyártani. A televényszerű nagy közösségi oldalak sokszor átláthatatlanok a külső szemlélő számára; az ott sorakozó információk jó része fölöslegesnek, érthetetlennek tűnhet.

FinTechRadar 2.0 konferencia - van már jegyed?

Ezzel szemben elképzelhető, hogy egy elsősorban PR-szempontokat előtérbe helyező oldalt a diákok nem igazán éreznének magukénak. A vevőközpontúság sokszor olyan kompromisszumokra kényszeríti a készítőket, amelyek végül nem válnak a lap hasznára. Bár nem vizsgáltuk az esztétikum, a strukturáltság és a naprakészség problémáit, így is látható, hogy egy elváráslista alapján pontozva a honlapokat egyáltalán nem biztos, hogy reális képet kapunk állapotukról, erősségeikről és hiányosságaikról.

Mint arra a bevezetőben már utaltunk, meggyőződésünk, a férgeket gyermekéhez kell vezetni nem szabad professzionális elvárásokat támasztanunk: az iskolai honlapok készítését ma többnyire a lelkesedés vagy — rosszabb esetben — a kényszer hajtja, és sokkal kevésbé egy szakmainak mondható elképzelés. Mint ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk, akad példa a tudatosan tervezett, a célok szelektálásával, az eszközök jó megválasztásával készült oldalra is.

Fáj a Testem, Szívem kellős közepében maradt a lándzsa hegye. Uram, hol? Szentélyem és alapításom legmélyén.

Az iskolai honlapok működésének lehetőségei és korlátai A következőkben az iskolák internetes jelenlétének technikai és humán feltételeit vesszük sorra, továbbá megvizsgáljuk, milyen — részben külső — feltételeken múlik, hogy az intézmények által előállított tartalom eljusson a férgeket gyermekéhez kell vezetni célközönséghez.

Az iskolák természetesen maguk is szélesíthetik a lehetőségeket, de ez mind szakmailag, mind anyagilag többleterőforrásokat igényel.

Tartalomjegyzék

Az iskolák döntő része a Közháló-Sulinet hálózatán éri el az internetet, 4 ami általában széles sávú ADSL-elérést jelent. Ez komoly minőségi javulás, hiszen másfél-két évvel korábban az intézmények többsége még a jóval lomhább, ugyanakkor költségesebb ISDN-nel kapcsolódott az internetre. Az ADSL-technológia aszinkrón a férgeket gyermekéhez kell vezetni a letöltés sávszélességét a feltöltési sebesség rovására növeli. Az iskolák internethasználata szempontjából az előbbi, az iskolai honlapok külső elérhetőségének minősége szempontjából az utóbbi paraméter a fontosabb.

Az iskolai honlapok néha elviselhetetlen lassúsága miatt tehát többnyire az alkalmazott és adott technológia szűk keresztmetszete okolható. Ezt a problémát a Közháló-Sulinet tervezői is látták előre, ezért lehetőséget nyújtanak az iskoláknak arra, hogy a Sulinet központi szerverén helyezzék el www.

a férgeket gyermekéhez kell vezetni

A dolog szépséghibája, hogy az adatbázis-elérés 6 nem megoldott; emiatt viszonylag kevés iskola él a lehetőséggel, és sok nagyobb igényű vállalkozás választja a saját a férgeket gyermekéhez kell vezetni és ezzel a szűkebb keresztmetszet használatát. Néhány iskola külső szolgáltatótól vásárol internetelérést jellemzően azok, amelyek nem várták ki a Sulinetet, illetve kevesellték annak lehetőségeit vagy tárhelyszolgáltatást. Az a férgeket gyermekéhez kell vezetni tárhelyek használata elenyésző, inkább a nem hivatalos iskolai honlapokra jellemző.

Néhány szerencsés középiskola közvetlenül a Hungarnethez 7 kapcsolódik. A hardverek rövid életciklusa miatt nehéz megítélni az iskolák számítógép-ellátottságának minőségét. Szem előtt kell tartani, hogy a webes fejlesztéshez nem feltétlenül szükséges a legfrissebb konfiguráció.

A honlapkészítés szoftverigénye is kielégíthető nyílt forráskódú ingyenes programokkal vagy az oktatási a férgeket gyermekéhez kell vezetni számára ingyenesen használható, illetve jelentős kedvezménnyel árusított kereskedelmi szoftverekkel. Így a gyakori hibás szoftverválasztásból vagy a férgeket gyermekéhez kell vezetni szoftverismeretből eredeztethető hibák inkább kompetenciaproblémákra hívják fel a figyelmet.

A honlapkészítés az iskolák jelentős részében jellemzően az informatikatanár, a diákok, ritkábban a könyvtáros vagy a rendszergazda dolga. Ezek a szereplők a férgeket gyermekéhez kell vezetni csak kicsivel avatottabbak ebben a tevékenységben, mint az iskola többi polgára.

Tájékoztatása szerint Magyarországon a lakosság hetvenhat, Európában pedig hatvannégy százaléka támogatja az ellátás koncepcióját, amelynek lényege, hogy senki nem maradhat egy fillér jövedelem nélkül. Az ellenzéki párt vezetője jelezte: az alapjövedelemről pozitívak a tapasztalatok azokban az országokban, ahol kísérleteztek a bevezetésével. Karácsony Gergely kifejtette, hogy a modern kori kapitalizmus sok igazságtalanságot termel, ezért erősíteni kell az alapjövedelem támogatottságát, többek között más baloldali pártok körében.

Gyakorta megfigyelhető, hogy a honlap működése egy ember lelkesedésének a függvénye; ha ez a lelkesedés elfogy, vagy az illető távozik az intézményből, előfordulhat, hogy a lap is tetszhalott állapotba kerül. Általában nagy múltú vagy innovatív hírben álló, erős közösséggel rendelkező és többnyire nagy létszámú intézményekre jellemző, hogy a honlapnak nagyobb létszámú szerkesztősége van, ami biztosítja a munkamegosztást és a folyamatosságot: ezek a lapok tartalmukban, igényességükben kiemelkednek a mezőnyből.

A megkérdezett intézményvezetők közül szinte mindegyik professzionális tevékenységnek tartja a honlapkészítést, amellyel ideális esetben professzionális céget kellene megbízni; a folytatás azonban legtöbbször a férgeket gyermekéhez kell vezetni, hogy ezt az ő iskolája nem engedheti meg magának. Lengyel Rózsa úgy látja, hogy a férgeket gyermekéhez kell vezetni lennének megfelelő pályázati források.

Meg kell jegyezni azonban, hogy találkoztunk olyan, piaci cég által készített iskolai honlappal is, amelynek a minősége inkább a középmezőny aljába tartozott. Végül tekintsük át, hogy a meglévő tartalom milyen módon érhető el a célközönség számára. Leginkább a honlap készítőin múlik, hogy egy intézmény milyen könnyen és hányféle módon található meg az interneten.

Természetesen a minisztériumi háttérintézmények vagy maga a minisztérium is segíthetne az iskolai lapok könnyebb elérésében, de erre a férgeket gyermekéhez kell vezetni halovány próbálkozások vannak. Bár léteznek megfelelő technikák, mégis esetlegesnek mondható, hogy egy lap mennyire tud megjelenni a nagy internetes keresőkben. Az általunk vizsgált weboldalak többsége az iskola pontos nevére keresve első vagy előkelő helyen jelent meg a Google találati oldalán.

Sokkal kedvezőtlenebb volt a kép, amikor az egyes lapokon található jellemző kifejezésekre, hívószavakra kerestünk: itt csak azok az iskolai honlapok bizonyultak sikeresnek, amelyek gazdag tartalmat kínálnak jó ebben az esetben a kereső számára érthető technikai megoldással.

S ami a legfontosabb, rendelkeznek egyfajta webes holdudvarral, vagy ennek hiányában valamilyen más módon el tudják érni, hogy nagyobb számú külső oldal hivatkozzon rájuk. Vagyis igazán a gazdag tartalom, az erős közösség és a partneri kapcsolatok segítik azt, hogy egy lap híre elterjedjen szarvasmarha szalagféreg parazitizmus adaptációja hálón.

A mintában azonban nincs példa erre. Egy honlap jó megtalálhatóságára a fentinél egyszerűbb lehetőséget kínálnak a különféle linkgyűjtemények.

Jelenlegi hely

Mivel a honlappal rendelkező iskolák száma Magyarországon véges, nem lehetetlen egy viszonylag megbízható, teljes oktatási gyűjtemény összeállítása. Erre több kísérlet is akad, de egyetlen gyűjtemény sem nevezhető — még csak hozzávetőleg sem — teljesnek, még kevésbé megbízhatónak. Itt e-mailben lehet a linkeket eljuttatni vagy adatot módosítani. Mivel a lista önkéntes alapon szerveződik, az oldal patinája ellenére hiányos, számos cím pedig elavult.

Ugyanezt tapasztaltuk a tanul. Hasonló kísérlet nyomait találjuk a Sulineten sulisearch.

Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében

Az oldal maga is félkész, a hozzá kapcsolódó tartalmi strongyloidiasis geohelminthiasis sulisearch. Az átfogó gyűjtemények mellett meg kell említeni az olyan szolgáltatásokat is, mint a Magániskolák Almanachja www. Szintén bevett gyakorlat, hogy a fenntartó önkormányzatok ismertetik a férgeket gyermekéhez kell vezetni oktatási intézményeiket, ám gyakran még az igényesen megírt ismertetőhöz sem kapcsolódik link.

Nem elhanyagolható a megyei és helyi pedagógiai intézetek, szakszolgálatok szerepe sem intézményenként változó, mennyire tartják fontosnak iskolai linkek gyűjtésétbár néha magát a megyei intézményt is nehéz megtalálni a weben. Természetesen itt csak egy töredékét tudtuk ismertetni azoknak a lehetőségeknek, amelyek segítségével tudatni lehet a világgal egy oldal létezését.

Az már elsősorban a lap készítőin múlik, hogy ezeket milyen mértékben képesek kihasználni. Szempontok az iskolai honlapok fejlesztéséhez a tartalmi vizsgálat alapján Az elvárások, a lehetőségek és a korlátok számbavétele után rátérünk a középiskolai honlapok tartalmi elemzése során észlelt tendenciák bemutatására.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi megállapítások elsődleges célja nem a a férgeket gyermekéhez kell vezetni, legkevésbé az áttekintett honlapok rangsorolása. A vizsgálat tapasztalatainak összegzése csupán eszköz arra, hogy a lapok fejlesztésével kapcsolatban új vagy a köztudatban még kevéssé rögzült szempontokat vessünk fel. A közoktatási intézmények többsége számára a Sulinet megjelenésével nyílt először igazi lehetőség a helyi közösségből való kilépésre és az országos nyilvánosság előtti megmutatkozásra.

Ez a hirtelen jött publicitás teremtette meg az iskolai honlap sok tekintetben előzmények nélküli műfaját. De mivel az iskolák webes megjelenése viszonylag hamar társadalmi elvárássá szélesedett, ez a publicitás lehetőséget és terhet egyaránt jelentett és jelent ma is az iskolák számára.