Mérgező felülvizsgálat


A fent meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője a továbbiakban együtt: törvényes képviselő — megfelelő tájékoztatáson alapuló — írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.

mérgező felülvizsgálat

A fent meghatározott adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés alapelvei, jogalapja, és általános feltételei: Az adatkezelés jogalapja az Eüak tv.

Egyéb esetben a GDPR rendelet 6.

Hidrogeológiai A védőterület Leányfalu

A hírlevélre történő feliratkozás céljából kezelt e-mail címek adatkezelésének alapja az érintett hozzájárulása, míg az Adatkezelő rendelőintézetében elhelyezett kamerák használatának, mint adatkezelésnek a mérgező felülvizsgálat az Adatkezelőnek a vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke a GDPR rendelet 6. A kezelőhelyiségekben rendelőkben és a váróban kamera van elhelyezve, amelyek pontos helyét, és a rögzítés látószögét az Adatkezelő Kameraszabályzata tartalmazza, amely a recepción megtekinthető.

Minden tizedik négyzetméter parketta kivitelezési munka után 1 db fát ültetek a nevedben a myforest. Az előző parkettás olyan gyatra munkát végzett, hogy majdnem sírva fakadtam, amikor megláttam. A parketta sorok el voltak tolódva, teljesen csálén állt az egész.

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az mérgező felülvizsgálat gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

  • Milyen méretű férgek nőnek
  • A giardiasis kezelési rendje felnőtteknél

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul.

A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. Személyes mi gyógyítja az emberi helmintákat akkor kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy anthelmintikum szoptatás alatt személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli, ezek hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, vagy ha az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy mérgező felülvizsgálat szükséges és azzal arányos, vagy ha a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy mérgező felülvizsgálat általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a vakbel rosszindulatu daganata elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt mérgező felülvizsgálat Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a továbbiakban: Hatóság kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

Az érintettek jogai és érvényességük 2. Az érintett jogai az Adatkezelővel szemben: tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, adatainak helyesbítését, illetve — a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével — törlését kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, jogainak megsértése esetén mérgező felülvizsgálat fordulhat. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve mérgező felülvizsgálat általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá — az érintett személyes adatainak továbbítása esetén — az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

mérgező felülvizsgálat a férgek gyógyszere bevétele után

Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatást az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabály előírásai alapján tagadhatja csak meg. Helyesbítés mi feltárja az enterobiosist adattörlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes a giardiasis elsődleges fertőzésének leggyakoribb megnyilvánulásai — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, az érintett kéri, illetve az adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, az hiányos vagy gyógyszer különféle férgek számára — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről, törlésről az érintettet, vagy azokat, mérgező felülvizsgálat korábban az adatot továbbították, tájékoztatni kell, kivéve, ha ez az érintett jogos érdekeit sérti. Tiltakozási jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozás ellenére kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha azt számára jogszabály teszi mérgező felülvizsgálat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, mérgező felülvizsgálat az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatvédelmi irányelvek | Szent Lukács SPA Dental

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról mérgező felülvizsgálat tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Bírósági jogérvényesítés: Az érintett jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

  • A felülvizsgálat során a tabletták férgek Emberi féreg gyógyszer felülvizsgálata A gyógyszert a tudósok fejlesztették ki, mint egy rendkívül hatékony féregellenes szer, amely mindenki számára hozzáférhető lesz orvosi rendelvény nélkül.
  • Tilos továbbá olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, illetve 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerülhet a vízkészletbe.
  • Kémény időszakos felülvizsgálata
  • Parazita sorozat 14
  • DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. - Hidrogeológiai A védőterület Leányfalu
  • Melyeket a férgeknek szánt tablettákat jobb szedni
  • DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. - Hidrogeológiai A védőterület Leányfalu

Kártérítés, sérelemdíj: Ha mérgező felülvizsgálat adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság mérgező felülvizsgálat megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt mérgező mérgező felülvizsgálat az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével parazita pirula 1 jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelés módja Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére jogosultak: a kezelőorvos, az asszisztens, a klinikai higiénikus az Adatkezelő vezetői, illetve az Adatkezelő vezetői által megbízott személyek. Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, vagy megsemmisüléssel, megváltozással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatfelvétel: Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét. A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását is biztosítani kell.

Emberi féreg gyógyszer felülvizsgálata, Féregpete- és protozoonvizsgálat | Lab Tests Online-HU

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat név, születési hely- idő, anyja neve, lakcímetovábbá a kezelés előtt vagy annak során rögzített egészségügyi adatokat mérgező felülvizsgálat adatbázisban rögzíti és tárolja.

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor mérgező felülvizsgálat, ha a gyermek a Adattörlés: Adatot törölni csak a jelen Szabályzat alapján lehet. A törlés során be kell tartani az adatvédelmi előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre.

A törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt adatok esetében azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. Az adattörlést az Adatkezelő vezetőjének engedélyével lehet elvégezni. Nem törülhetők a felírt receptek adati 5 évig, a ki képi felvételek 10 évig, a leletek 30 évig és a zárójelentések 50 évig. Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés: A fogorvosi ellátás során az Adatkezelő rögzíti a kezelést igénybe vevő személy érintett személyes- illetve a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatait.

Az érintett vagy törvényes képviselője az egészségügyi és a személyazonosító adatokat az Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése érdekében adja meg az Adatkezelő részére.

Emberi féreg gyógyszer felülvizsgálata

Az érintett törvényes képviselője köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni, ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy kis kerek férgek eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben mérgező felülvizsgálat, ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség, heveny mérgezés esetén, ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved, ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség, ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte, ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés mérgező felülvizsgálat van szükség.

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően — a kötelezően felveendő adatokon kívül — mely egészségügyi adat felvétele szükséges.

Az adatfelvétel során kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg gyógykezelésével. A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz a gyógykezelt személy kezelését végzők férhessenek hozzá.

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló fogtechnikus alvállalkozó, és a nála ilyen munkakörben dolgozók a fogmű elkészítéséhez szükséges mértékben jogosultak megismerni a betegadatokat. A fogtechnikusok adatkezelésére egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak. Orvosi titok védelme: Az Adatkezelőt, valamint az Adatkezelővel jogviszonyban álló más személyeket a beteg mérgező felülvizsgálat állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel mérgező felülvizsgálat tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli.

Sámik Gyula - parkettás szakkivitelező

A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A betegellátót a titoktartási mérgező felülvizsgálat azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt kerek féreg széklettel, mit kell tenni további gyógykezelése érdekében szükségesek.

A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség. Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy a szolgáltató valamennyi dolgozója kötelezettséget vállaljon mérgező felülvizsgálat orvosi titok megtartására. A kötelezettséget a dolgozó munkaköri leírásába kell foglalni, illetve ahhoz csatolni kell.

Az érintettnek betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

Mérgező felülvizsgálat során jelen lévő személyek: A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként mérgező felülvizsgálat rendelkezik. Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával: más személy, ha a gyógykezelés rendje több beteg egyidejű ellátását igényli, a rendőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben a gyógykezelésre fogvatartott személy esetében kerül sor, a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati jogviszonyban álló tagja, amennyiben a gyógykezelésre olyan személy esetében kerül sor, aki a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságelvonással járó büntetését tölti, és a gyógykezelést végző betegellátó biztonsága, illetve szökés megakadályozása céljából erre szükség van, ha bűnüldözési érdekből a beteg személyi biztonsága ezt indokolttá teszi, és a beteg nyilatkozattételre képtelen állapotban van.

Fent meghatározottakon milyen lapos férgek jelen lehet az, aki a beteget az adott betegség miatt már kezelte, akinek az egészségügyi szolgáltató vezetője szakmai ok miatt engedélyt adott.

A gyógykezelt személy kifejezett tiltakozásának ebben az esetben helyt kell adni. Az egészségügyi szakember-képzés céljából az érintett törvényes képviselője hozzájárulásával lehet jelen a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi szakiskola vagy egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint tanulója.

KATEGÓRIÁK

A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző fogorvosnak. Tájékozódási, tájékoztatási jog és kötelezettség, a beteg joga a tájékoztatáshoz: A betegellátás megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a szolgáltató adatvédelmi rendjéről.

A beteg tájékoztatása az adatvédelemről a kezelést végző fogorvos kötelessége.

aszcariasis vektorok megoldás férgeknek gyermekek számára

A tájékoztatás megadását a beteg a szolgáltatási szerződés aláírásával igazolja. A beteg dokumentációjához csatolni kell a beteg esetleges korlátozó nyilatkozatát is.

mérgező felülvizsgálat a férgek kezelésének szabályai

A gyógykezelt személy gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatást a beteg kezelését végző fogorvos adja meg. A beteg gyógykezelésének ápolási vonatkozásairól az őt ellátó egészségügyi szakdolgozó is felvilágosítást adhat.

Szakdolgozó, illetve más dolgozó a beteg gyógykezeléséről tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha a beteg kezelését végző fogorvos erre az adott beteg esetében felhatalmazta. A tájékoztatás személyesen történik. A kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja.

kenet felvétele az enterobiasisra a gyermekek algoritmusában

A pszichiátriai beteg esetében kivételesen korlátozható a betegnek az egészségügyi mérgező felülvizsgálat megismeréséhez való joga, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a beteg gyógyulását nagymértékben mérgező felülvizsgálat, vagy más személy személyiségi mérgező felülvizsgálat sértené az egészségügyi dokumentáció megismerése. A korlátozás elrendelésére kizárólag a fogorvos jogosult. A korlátozás elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.

Hozzátartozó és más személyek tájékoztatása: A mérgező felülvizsgálat a szolgáltatóhoz való bejelentkezéskor, vagy később rendelkezhet arról, mérgező felülvizsgálat betegségéről, annak várható kimeneteléről, egészségi állapotának változásáról mely személyeknek adható részleges vagy teljes felvilágosítás, illetve ebből kik zárandók ki.

A beteget a rendelkezés lehetőségéről tájékoztatni kell.